keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right
ขอเลื่อนการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2564 
ไม่มีหมวดหมู่

ขอเลื่อนการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2564 

เรียน สมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ ภาคพื้นกรุงเทพฯ ทุกท่าน

เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2564 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 

1. หนังสือเชิญประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2564 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564 

2. ข้อบังคับสมาคมภาษาไทยฉบับแก้ไข 2564

          อ้างถึง หนังสือเชิญประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2564 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564 วาระเรื่อง ข้อบังคับ (ByLaws) ที่ได้รับการอนุมัติจากสมาคม ISACA นั้น ทางสมาคมฯ ได้ดําเนินการแปลกฏข้อบังคับฉบับดังกล่าวเป็นภาษาไทย ตามเอกสารแนบ 1 เรียบร้อยแล้ว แต่การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว ตามข้อบังคับของสมาคมฉบับปี 2554 หมวดที่ 6 ข้อ 38 กําหนดไว้ว่า “ข้อบังคับของสมาคมจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ก็โดยมติของที่ประชุมใหญ่เท่านั้น และองค์ประชุมใหญ่จะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด มติของที่ประชุมใหญ่ในการให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ จะต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด”

          ทั้งนี้ จากฐานข้อมูลของสมาคม ISACA ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2564 จํานวนสมาชิกของสมาคมมี ทั้งสิ้น 680 ท่าน การจะจัดประชุมเพื่อแก้ข้อบังคับได้ต้องมีจํานวนสมาชิกทั้งสิ้น 340 ท่าน ซึ่งในวันที่ 5 ตุลาคม มีสมาชิกแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 252 ท่าน ส่งผลให้ สมาคมไม่สามารถจัดประชุมวิสามัญเพื่อแก้ไขข้อบังคับได้ ดังนั้น สมาคม จึงใคร่ขอเลื่อนการจัดประชุมใหญ่วิสามัญที่จะจัดขึ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบ Zoom เป็นวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 9:00-10:30 น. โดยมีกําหนดการดังนี้

8:30-9:00 น.      ลงทะเบียนเข้าประชุมโดยระบบ Zoom ( Link การเข้าประชุม ) 

9:00 – 10:30 น. เริ่มประชุมโดยมีวาระดังต่อไปนี้

                1. ชี้แจงข้อบังคับสมาคมภาษาไทยฉบับแก้ไข 2564 

                2. รับรองข้อบังคับสมาคมภาษาไทยฉบับแก้ไข 2564 

                3. อื่น ๆ (ถ้ามี)

 

          สมาคมใคร่ขอความร่วมมือจากท่านดังต่อไปนี้ 

  1. หากท่านได้เคยแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมในวันที่ 9 ตุลาคม 2564 รบกวนท่านสมาชิกพิจารณาว่า ท่านยังสามารถร่วมประชุมได้หรือไม่ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564  

  1.1  หากท่านสะดวกเข้าร่วมประชุม รบกวนตอบกลับมายังอีเมล์ member@isaca-bangkok.orgโดยใช้ข้อความดังนี้ 

ข้าพเจ้า_______สะดวกเข้าร่วมประชุมในวันที่ 27 พฤศจิกายน ผ่าน Zoom meeting

         กรณีที่ท่านแจ้งเข้าร่วมประชุมวิสามัญ แต่ไม่ได้แสดงตัวเข้าร่วมประชุมในวัน ดังกล่าว สมาคมฯ ขอถือว่าท่านมอบฉันทะให้กับเลขานุการสมาคมโดย อัตโนมัติ 

 1.2 หากท่านไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว รบกวนท่านสมาชิกแจ้งมอบ ฉันทะ มาทางอีเมล์ member@isaca-bangkok.org โดยใช้ข้อความดังนี้ 

ข้าพเจ้า_______มีความประสงค์มอบฉันทะให้ เลขานุการสมาคมฯ เข้าประชุมและออกเสียงแทน

ทั้งนี้สิทธิในการได้รับของรางวัลยังเหมือนเดิมทั้ง 1.1 และ 1.2

2.  กรณีที่ท่านเคยมอบฉันทะในวันที่ 9 ตุลาคม สมาคมฯ ขอถือว่าท่านยังคงมอบฉันทะให้กับ กรรมการหรือเลขานุการสมาคมฯ (ตามที่ท่านระบุในการมอบฉันทะ) เข้าประชุมและ ออกเสียงแทนในการประชุมวิสามัญที่เลื่อนออกไปเป็นวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 โดย อัตโนมัติ หากท่านสะดวกเข้าร่วมประชุมวิสามัญ หรือมีความประสงค์อื่น รบกวนท่าน แจ้งกลับมายังอีเมล์ member@isaca-bangkok.org 

       ทั้งนี้สิทธิในการได้รับของรางวัลยังเหมือนเดิม

 

3. หากท่านยังไม่เคยแจ้งความประสงค์การเข้าร่วมประชุมหรือมอบฉันทะมายังสมาคม ท่านสามารถแจ้งความประสงค์มายังอีเมล์ member@isaca-bangkok.org

3.1 กรณีที่ท่านไม่สามารถเช้าประชุม รบกวนมอบฉันทะการประชุมโดยตอบกลับมายังอีเมล์ member@isaca-bangkok.orgโดยใช้ข้อความดังนี้ 

                        ข้าพเจ้า_______ขอมอบฉันทะให้เลขานุการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

3.2  กรณีต้องการเข้าร่วมประชุม รบกวนตอบกลับมายังอีเมล์ member@isaca-bangkok.orgโดยใช้ข้อความดังนี้ 

ข้าพเจ้า_______สะดวกเข้าร่วมประชุมในวันที่ 27 พฤศจิกายน ผ่าน Zoom meeting” 

กรณีที่ท่านแจ้งเข้าร่วมประชุมวิสามัญ แต่ไม่ได้แสดงตัวเข้าร่วมประชุมในวัน ดังกล่าว สมาคมฯ ขอถือว่าท่านมอบฉันทะให้กับเลขานุการสมาคมโดย อัตโนมัติ 

 

       ทางสมาคมฯ จะดําเนินการส่ง link การเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยระบบ Zoom, meeting ID, พร้อมรหัสผ่าน ให้กับสมาชิกที่มีความประสงค์เข้าร่วมประชุมเป็นลําดับถัดไป

 

สมาคมฯ ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านสมาชิกมา ณ ที่นี้

 

ขอแสดงความนับถือ

นางเสาวนีย์ เสตเสถียร

นายกสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ ภาคพื้นกรุงเทพฯ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *