keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right
งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2561
ไม่มีหมวดหมู่

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2561

เรียนเชิญสมาชิกทุกท่าน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2561 ของสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ-ภาคพื้นกรุงเทพฯ 

ที่โรงแรมแลนด์มาร์ค ถนนสุขุมวิท ชั้น 7 ห้องแลนด์มาร์ค 1 ในวันศุกร์ที่  22  มิถุนายน  2561 โดยมีกำหนดการดังนี้

13.00 – 13.30      ลงทะเบียน

13.30 – 13.45      นายกสมาคมฯ กล่าวเปิดการประชุม

13.45 – 14.45      การสัมมนาหัวข้อ “Adopting Data Privacy Law using COBIT 5” โดยผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการของสมาคมฯ

14.45 – 15.00      พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 – 17.00      ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2561 โดยมีวาระการประชุมดังนี้

    1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2560 และรับรองงบการเงินสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2561
    2. คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ รายงานผลการดำเนินงานและกิจกรรม ของสมาคมฯ
    3. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
    4. อื่นๆ (ถ้ามี)

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ทางสมาคมฯ ใคร่ขอความร่วมมือในการมอบฉันทะให้ผู้อื่น เข้าร่วมประชุมแทนโดย

  1. ต้องการมอบฉันทะให้ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในใบมอบฉันทะแบบที่ 1 ที่แนบมาด้วยนี้ และให้ผู้รับมอบฉันทะนำมาแสดงในวันประชุม
  2. ต้องการมอบฉันทะให้คุณเสาวนีย์ เสตเสถียร ประธานด้านสมาชิกของสมาคมฯ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในใบมอบฉันทะแบบที่ 2 ตามแนบ พร้อมกันนี้ ขอความกรุณาส่งใบมอบฉันทะทาง email ไปที่ member@isaca-bangkok.org ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จะเป็นพระคุณยิ่ง ทั้งนี้เพื่อให้ครบองค์ประชุมและสามารถดำเนินการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ได้

ใบมอบฉันทะแบบที่ 1

ใบมอบฉันทะแบบที่ 2

แผนที่โรงแรมแลนด์มาร์ค

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *