keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right
แจ้งขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2564
ไม่มีหมวดหมู่

แจ้งขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2564

 

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2564
เรียน สมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ ภาคพื้นกรุงเทพฯ
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ข้อบังคับสมาคมภาษาไทยฉบับแก้ไข 2564
2. หนังสือมอบฉันทะ
ตามที่ได้แจ้งในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 วาระเรื่องกฎข้อบังคับ (ByLaws) ที่ได้รับการอนุมัติจากสมาคม ISACA นั้น ทางสมาคมฯ ได้ดำเนินการแปลกฎข้อบังคับฉบับดังกล่าวเป็นภาษาไทย ตามเอกสารแนบ 1 เรียบร้อยแล้ว แต่การแจ้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว ตามข้อบังคับของสมาคมฉบับปี 2554 หมวดที่ 6 ข้อ 38 กำหนดไว้ว่า “ข้อบังคับของสมาคมจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ก็โดยมติของที่ประชุมใหญ่เท่านั้น และองค์ประชุมใหญ่จะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด มติของที่ประชุมใหญ่ในการให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ จะต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด”

ทั้งนี้ จากฐานข้อมูลของสมาคม ISACA ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2564 จำนวนสมาชิกของสมาคมมีทั้งสิ้น 680 ท่าน ดังนั้น สมาคมใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้ท่านสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญที่จะจัดขึ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบ Zoom ในวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 ระหว่างเวลา 9:00-10:30 น. โดยมีกำหนดการดังนี้
8:30-9:00 น. ลงทะเบียนเข้าประชุมโดยระบบ Zoom ( Link การเข้าประชุม )
9:00 – 10:30 น. เริ่มประชุมโดยมีวาระดังต่อไปนี้
1. ชี้แจงข้อบังคับสมาคมภาษาไทยฉบับแก้ไข 2564
2. รับรองข้อบังคับสมาคมภาษาไทยฉบับแก้ไข 2564
3. อื่น ๆ (ถ้ามี)

หากท่านสามารถเข้าร่วมประชุมได้ ทางสมาคมฯใคร่ขอให้ท่านตอบกลับอีเมล์ member@isaca-bangkok.org เพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุมภายในวันที่ 24 กันยายน 2564 โดยแจ้งชื่อ นามสกุล ทางสมาคมฯ จะดำเนินการส่ง link การเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบ Zoom, meeting ID, พร้อมรหัสผ่าน ให้ท่านทางอีเมล์เพื่อให้ท่านสามารถเข้าร่วมประชุม
ในกรณีที่ท่านไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สมาคมฯใคร่ขอความร่วมมือดังนี้
1. ตอบกลับทางอีเมล์ member@isaca-bangkok.org พร้อมแจ้งรายละเอียด ชื่อ-สกุล เลขที่สมาชิก และต้องการมอบฉันทะให้สมาชิกท่านใด หรือ
2. มอบฉันทะให้สมาชิกท่านอื่นเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมโดยกรอกรายละเอียดและลพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบที่ 2.1 และส่งทางอีเมล์กลับมาที่ member@isaca-bangkok.org ภายในวันที่ 24 กันยายน 2564 หรือ

3. มอบฉันทะให้ คุณอาทิตย์ ไทรงาม เลขานุการเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมโดยกรอกรายละเอียดและพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบที่ 2.2 และส่งทางอีเมล์กลับมาที่ member@isaca-bangkok.org ภายในวันที่ 24 กันยายน 2564

สมาคมฯ ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านสมาชิกมา ณ ที่นี้

 

ไฟล์เอกสารที่แนบมาสำหรับสมาชิก click Download

Invitation Letter_SpecialM2021

ข้อบังคับของ ISACA Bangkok Chapter – 17082021

หนังสือมอบฉันทะ

 

 

4 Comments

 1. ปฏิเวธ เรืองสุวรรณ
  กันยายน 2, 2021 at 2:26 pm

  ยินดีเข้าร่วม

  • วรวรรณ หลีชาติ
   กันยายน 30, 2021 at 9:21 am

   เข้าร่วม

  • Thanakrit Likitwong
   กันยายน 30, 2021 at 10:43 am

   รบกวนยืนยันผ่าน email ของสมาคมที่ส่งไปด้วยนะครับ กันข้อมูลตกหล่น

 2. กาญจนา ภักดิ์เกษม
  ตุลาคม 1, 2021 at 3:42 am

  เข้าร่วมประชุมค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *