keyboard_arrow_right
สมาชิกนักวิชาการศึกษา (ส่วนประกอบหน้าสมัครสมาชิก)

สมาชิกนักวิชาการศึกษา (ส่วนประกอบหน้าสมัครสมาชิก)

สมาชิกนักวิชาการศึกษา ให้สิทธิ์การเป็นสมาชิกเฉพาะอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย ในคณะที่มีการสอนหลักสูตรด้าน IT, MIS หรือ บัญชี ซึ่งวิชาที่สอนมีเนื้อหาเกี่ยวกับ IT governance, audit accounting information systems หรือ security. สิทธิ์นี้ให้เพียงอาจารย์หนึ่งท่านต่อหนึ่งคณะของมหาวิทยาลัยเท่านั้น

นอกจากสิทธิ์การได้รับสมาชิกภาพดังกล่าวนี้ สมาชิกนักวิชาการศึกษาจะยังได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลเพื่อการศึกษาอาทิเช่น  IT Governance Using COBIT and Val IT, กรณีศึกษาต่างๆ, ต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอน( ISACA Model Curricula) , เอกสารการสอน(Slide Presentation) COBIT และเครื่องมือช่วยในการสอนอื่นๆ — เพื่อแลกเปลี่ยนกับข้อตกลงที่จะแบ่งปันเอกสารการสอน COBIT ที่อาจารย์ได้พัฒนาขึ้นเอง และการแนะนำให้นักเรียนสมัครเป็นสมาชิกนิสิตนักศึกษาของ ISACA


ส่งเสริมวิชาชีพให้นักเรียนของท่าน

ท่านเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในสถาบันการศึกษาที่ท่านสังกัดอยู่ และท่านทราบดีว่าประสบการณ์การสอนของท่านมีส่วนสำคัญที่จะช่วยให้นักเรียนของท่านตัดสินใจเลือกวิชาชีพที่เหมาะสมที่สุด การเข้าเป็นสมาชิกของ ISACA จะช่วยให้ท่านเข้าถึงแหล่งความรู้ที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒนาทั้งนักเรียนและตัวท่านเอง

ช่วยกันสนับสนุนให้นักเรียนของท่านมีความสนใจและเตรียมพร้อมสำหรับวิชาชีพด้านการตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ ตลอดจน IT Governance


เพิ่มพูนแหล่งความรู้ของท่าน

ท่านที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของการเป็นสมาชิกนักวิชาการศึกษาของ ISACA จะได้สิทธิ์สมาชิกโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนของ International Dues (ชำระเพียงค่าธรรมเนียมของภาคพื้นกรุงเทพฯ US$ 10.-)โดยสิทธิ์ที่ได้รับจะรวมถึงการใช้  eLibrary ส่วนลด ISACA Bookstore  วารสาร ISACA Journal และอื่นๆอีกมาก ตลอดจนสื่อการสอนสำหรับ COBIT


ก้าวหน้าไปในวิชาชีพของท่าน

ในฐานะของสมาชิกนักวิชาการศึกษา จะช่วยท่านให้ความรู้แก่นักเรียนของท่านเกี่ยวกับวุฒิบัตรของ ISACA ซึ่งผู้ที่ถือวุฒิบัตรของ ISACA จะอยู่ในกลุ่มที่ได้งินเดือนสูงและได้รับการยอมรับจากแวดวงวิชาชีพด้าน IT

วุฒิบัตรของ ISACA ทั้ง 4 ปะเภทได้แก่: Certified Information Systems Auditor (CISA), Certified Information Security Manager (CISM), Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT), และล่าสุด Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC).

  Download Academic Advocate Application (109k)

  Download Academic Advocate Brochure (200k)


สมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพด้าน IT

ในกรณีที่สถานะความเป็นอาจารย์ของท่านไม่เข้าเงื่อนไขข้างต้น ISACA ชวนเชิญให้ท่านได้พิจารณาการเข้าเป็นสมาชิกประเภทผู้ประกอบวิชาชีพด้าน IT ซึ่งสิทธิ์ประโยชน์จะครอบคลุมถึงสิทธิ์ทุกอย่างของสมาชิกนักวิชาการศึกษาทั้งหมดและมากกว่า .  

ข้อมูลเพิ่มเติมของสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพด้าน IT    

หน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกนักวิชาการศึกษา

  • แนะนำให้นิสิตนักศึกษาได้รับทราบเกี่ยวกับ ISACA และประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นสมาชิกประเภทนิสิตนักศึกษาของ ISACA ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตนักศึกษาได้ทราบถึงโอกาสของสายงานอาชีพในด้าน  IT assurance และ information security management.
  • พิจารณาจัดตั้ง ISACA student group ของคณะ และสร้างความสัมพันธ์กับ ISACA ภาคพื้นกรุงเทพฯเพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆของภาคพื้นกรุงเทพฯ
  • ชี้แจงให้นักศึกษาทราบถึงวุฒิบัตรต่างๆของ  ISACA และประโยชนืที่จะมีต่อวิชาชีพในอนาคตในการได้มาซึ่งวุฒิบัตรอันได้แก่ CISA, CISM, CGEIT และ CRISC
  • สอนนิสิตนักศึกษาในหัวข้อ Introduction to COBIT และหลักการของ COBIT ให้นักเรียนในชั้นเรียน
  • จัดทำหลักสูตรที่อิงกับ ISACA model curricula (Assurance and Security) ในมหาวิทยาลัย
  • แนะนำให้ห้องสมุดของคณะมี ISACA Journal ซึ่งจัดส่งให้สมาชิก 2 เดือนครั้ง .
  • ให้  feedbackกลีบไปที่ ISACA สำหรับ COBIT, ISACA model curricula และ IT Governance Using COBIT and Val IT materials