keyboard_arrow_right
Loading Events
Find Events

Event Views Navigation

สัมมนาและฝึกอบรม

วันที่ ชื่อหลักสูตร รายละเอียด ลงทะเบียน CPE ระยะ สถานะหลักสูตร
26/01/2021 - 28/01/2021 เตรียมพร้อมสำหรับการตรวจสอบด้านไอที ครั้งทืี่ 1/2564 คลิก » 18 3 วัน ยกเลิก
04/03/2021 - 06/03/2021 หลักสูตรผู้บริหารการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศมืออาชีพ (Certified Information Security Manager Preparation Program) คลิก » ลงทะเบียน » 18 3 วัน เปิด
07/03/2021 - 07/03/2021 CISM® Mock Exam คลิก » ลงทะเบียน » 1 วัน เปิด
10/03/2021 - 12/03/2021 หลักสูตรผู้บริหารความเสี่ยงด้านไอทีมืออาชีพ (Certified Risk and IS Control Preparation Program) คลิก » ลงทะเบียน » 18 3 วัน เปิด
13/03/2021 - 13/03/2021 CRISC® Mock Exam คลิก » ลงทะเบียน » 0 1 วัน เปิด
16/03/2021 - 18/03/2021 เตรียมเป็นผู้ตรวจสอบด้านไอทีมืออาชีพ ภาค 1 CISA Examination Preparation Program Part 1 ครั้งที่ 1/2564 คลิก » ลงทะเบียน » 18 3 วัน เปิด
16/03/2021 - 25/03/2021 เตรียมเป็นผู้ตรวจสอบด้านไอทีมืออาชีพ ภาค 1+2 CISA Examination Preparation Program Part 1+2 ครั้งที่ 1/2564 คลิก » ลงทะเบียน » 36 6 วัน เปิด
23/03/2021 - 25/03/2021 เตรียมเป็นผู้ตรวจสอบด้านไอทีมืออาชีพ ภาค 2 CISA Examination Preparation Program Part 2 ครั้งที่ 1/2564 คลิก » ลงทะเบียน » 18 3 วัน เปิด
27/03/2021 - 27/03/2021 เตรียมเป็นผู้ตรวจสอบด้านไอทีมืออาชีพ ภาค 3 CISA Mock Exam ครั้งที่ 1/2564 คลิก » ลงทะเบียน » 0 1 วัน เปิด