keyboard_arrow_right
Loading Events

Upcoming Events

Events Search and Views Navigation

Event Views Navigation

ลำดับ วันที่เริ่มและสิ้นสุดของหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ลงทะเบียนออนไลน์ จำนวน CPE จำนวนวัน สถานะหลักสูตร
1 24/07/2024 - 26/07/2024 CRISC®CERTIFIED IN RISK AND INFORMATION SYSTEMS CONTROL PROGRAM หลักสูตรผู้บริหารความเสี่ยงด้านไอทีมืออาชีพ รายละเอียดของหลักสูตร ลงทะเบียน 18 3 วัน เปิด
2 27/07/2024 - 27/07/2024 CRISC® Mock Exam รายละเอียดของหลักสูตร ลงทะเบียน 1 วัน เปิด
3 20/08/2024 - 21/08/2024 Cybersecurity for Auditors รายละเอียดของหลักสูตร ลงทะเบียน 12 2 วัน เปิด
4 22/08/2024 - 23/08/2024 Cyber Resilience & Incident Response ความทนทานต่อการโจมตี และ การรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ รายละเอียดของหลักสูตร ลงทะเบียน 12 2 วัน เปิด
5 10/09/2024 - 13/09/2024 ผู้บริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศมืออาชีพ ครั้งที่ 3/2567 Certified Information Security Manager Program รายละเอียดของหลักสูตร ลงทะเบียน 24 4 วัน เปิด
6 14/09/2024 - 14/09/2024 CISM Mock Exam รายละเอียดของหลักสูตร ลงทะเบียน 1 วัน เปิด
7 24/09/2024 - 26/09/2024 CISA Examination Preparation Program – Part 1 เตรียมเป็นผู้ตรวจสอบด้านไอทีมืออาชีพ ครั้งที่ 3/2567 ภาค 1 รายละเอียดของหลักสูตร ลงทะเบียน 18 3 วัน เปิด
8 24/09/2024 - 02/10/2024 CISA Examination Preparation Program – Part 1+2 เตรียมเป็นผู้ตรวจสอบด้านไอทีมืออาชีพ ครั้งที่ 3/2567 ภาค 1+2 รายละเอียดของหลักสูตร ลงทะเบียน 36 6 วัน เปิด
9 30/09/2024 - 02/10/2024 CISA Examination Preparation Program – Part 2 เตรียมเป็นผู้ตรวจสอบด้านไอทีมืออาชีพ ภาค 2 ครั้งที่ 3/2567 รายละเอียดของหลักสูตร ลงทะเบียน 18 3 วัน เปิด
10 05/10/2024 - 05/10/2024 CISA Examination Preparation Program – Part 3 (Mock Exam) ครั้งที่ 3/2567 รายละเอียดของหลักสูตร ลงทะเบียน 1 วัน เปิด
+ Export Events