keyboard_arrow_right
Loading Events

Upcoming Events

Events Search and Views Navigation

Event Views Navigation

ลำดับ วันที่เริ่มและสิ้นสุดของหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ลงทะเบียนออนไลน์ จำนวน CPE จำนวนวัน สถานะหลักสูตร
1 28/06/2022 - 22/07/2022 หลักสูตรเตรียมเป็นผู้ตรวจสอบด้านไอทีมืออาชีพ ครั้งที่ 2/2565 ภาค 1+2 CISA Examination Preparation Program Part 1+2 รายละเอียดของหลักสูตร ลงทะเบียน 36 6 วัน ปิด
2 02/07/2022 - 03/07/2022 PDPA for Auditors ครั้งที่ 2/2022 หลักสูตรพรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ตรวจสอบ รายละเอียดของหลักสูตร ลงทะเบียน 12 2 วัน ปิด
3 06/07/2022 - 08/07/2022 COBIT 2019 Foundation ครั้งที่ 1/2565 รายละเอียดของหลักสูตร ลงทะเบียน 18 3 วัน เปิด
4 09/07/2022 - 09/07/2022 หลักสูตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ข้อมูลส่วนบุคคลขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2022 รายละเอียดของหลักสูตร ลงทะเบียน 6 1 วัน เปิด
5 20/07/2022 - 22/07/2022 หลักสูตรเตรียมเป็นผู้ตรวจสอบด้านไอทีมืออาชีพ ครั้งที่ 2/2565 ภาค 2 CISA Examination Preparation Program Part 2 รายละเอียดของหลักสูตร ลงทะเบียน 18 3 วัน เปิด
6 23/07/2022 - 23/07/2022 หลักสูตรเตรียมเป็นผู้ตรวจสอบด้านไอทีมืออาชีพ ครั้งที่ 2/2565 ภาค 3 CISA Examination Preparation Program Part 3 รายละเอียดของหลักสูตร ลงทะเบียน 0 1 วัน เปิด
7 30/07/2022 - 30/07/2022 หลักสูตร เทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับผู้ตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2565 รายละเอียดของหลักสูตร ลงทะเบียน 6 1 วัน เปิด
8 16/08/2022 - 17/08/2022 Advanced Data Analytics for Auditors หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสำหรับผู้ตรวจสอบ รายละเอียดของหลักสูตร ลงทะเบียน 12 2 วัน เปิด
9 19/08/2022 - 21/08/2022 หลักสูตร ความรู้พื้นฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการเตรียมสอบวุฒิบัตร (CSX) รายละเอียดของหลักสูตร ลงทะเบียน 12 3 วัน เปิด
10 24/08/2022 - 26/08/2022 CRISC®CERTIFIED IN RISK AND INFORMATION SYSTEMS CONTROL PROGRAM หลักสูตรผู้บริหารความเสี่ยงด้านไอทีมืออาชีพ รายละเอียดของหลักสูตร ลงทะเบียน 18 3 วัน เปิด
+ Export Events