keyboard_arrow_right
สมาชิกนิสิตนักศึกษา (ส่วนประกอบหน้าสมัครสมาชิก)

สมาชิกนิสิตนักศึกษา (ส่วนประกอบหน้าสมัครสมาชิก)

ท่านได้ตั้งเป้าหมายสำหรับอาชีพงานของท่านแล้วหรือยัง แล้วท่านจะไปถึงเป้าหมายนั้นได้อย่างไร หากมีผู้ที่ประกอบวิชาชีพในอาชีพงานที่ท่านตั้งเป้าหมายไว้เป็นผู้บอกทางให้ท่านจะดีเพียงใด เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกประเภทนิสิตนักศึกษาของ ISACA แล้วเริ่มทำความรู้จักกับผู้นำในธุรกิจต่างๆหลากหลายที่จะช่วยให้ท่านไปถึงเป้าหมายทางสายงานอาชีพของท่าน

ร่วมเป็นสมาชิกนสิตนักศึกษาของ ISACA เช่นเดียวกับนิสิตนักศึกษาท่านอื่นกว่า 800 ท่านใน 200 มหาวิทยาลัยทั่วโลก ซึ่งศึกษาอยู่ในสาขาวิชา information systems, business administration, accounting, information technology, engineering และ computer science.

 

ผูเ้สมัครต้องเป็นนิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา โดยต้องเป็นนิสิต นักศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

ระดับปริญญา     จำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน  
ปริญญาตรี  ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตต่อเทอม 

ปริญญาโทหรือปริญญาเอก

ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตต่อเทอม
ในกรณีที่ลงหน่วยกิตน้อยกว่าที่ระบุ  ขอจดหมายจากสถาบันเพื่อรับรองว่าท่านเป็นนิสิต/นักศึกษาภาคปกติ

การสมัครสมาชิกประเภทนิสิตนักศึกษา สามารถทำได้โดย

ทางออนไลน์

ทางออนไลน์  คลิก อย่างไรก็ดี การสมัครจะครบถ้วนสมบูรณ์ เมื่อท่านได้ส่งเอกสารหลักฐานเพื่อแสดงว่าท่านเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี  หรือปริญญาโทแบบเต็มเวลาให้กับทาง ISACA ทาง email หรือโทรสาร  อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 1. หน้าจอ screen shot หรือสำเนาตารางเวลาเรียนของท่าน (เป็นภาษาอังกฤษ) ที่มีแสดงชื่อสถาบัน ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา วัน เวลา และจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปัจจุบัน  (a screen shot or a copy of your current class schedule with the name of the institution, name of the student, date and number of credit hours currently taking) หรือ
 2. จดหมายรับรองจากทางฝ่ายทะเบียนของมหาวิทยาลัย (มีหัวจดหมายเป็นของสถาบัน) เป็นภาษาอังกฤษ ที่รับรองว่าในปัจจุบันท่านเป็นนักศึกษาของสถาบันแบบเต็มเวลา (Copy of a letter from the institution's registrar on university letterhead specifying that the applicant is currently enrolled as a full-time student)

ทางการกรอกใบสมัคร

ท่านสามารถกรอกใบสมัคร Download ใบสมัคร แล้วส่งให้กับทาง ISACA พร้อมเอกสารหลักฐานเพื่อแสดงว่าท่านเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี  หรือปริญญาโทแบบเต็มเวลา  อย่างใดอย่างหนึ่งดังที่แสดงไว้ข้างต้น โดยสามารถส่งทาง email โทรสาร หรือไปรษณีย์

ท่านสามารถส่งเอกสารข้างต้น ผ่านทาง ไปรษณีย์ email หรือ fax ไปที่รายละเอียดด้านล่าง

ISACA

Attn: Membership Coordinator (Students)

1055 Paysphere Circle

Chicago, Illinois 60674 USA

Tel: +1.847.660.5600

Fax: +1.847.253.1652

Email:  students@isaca.org

ค่าธรรมเนียมสมาชิก $25 ต่อปี สิ้นสุดทุกวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี (จ่ายชำระผ่านบัตรเครดิตบน website หรือระบุการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตในใบสมัคร) โดยได้รับยกเว้นค่าแรกเข้า นอกจากนี้ทาง Bangkok Chapter ยังได้ยกเว้นค่าธรรมเนียม local chapter fee สำหรับสมาชิกนิสิตนักศึกษาด้วย

สมาชิกนิสิตนักศึกษามีสิทธิประโยชน์เทียบเท่าสมาชิกแบบผู้ประกอบวิชาชีพด้าน IT (สมาชิกปกติ)  ยกเว้นจะไม่ได้รับ Journal แบบเป็นรูปเล่มกระดาษส่งไปรษณีย์ไปให้ สมาชิกจะสามารถอ่าน Journal ได้ทาง online ผ่านทาง website ของ www.isaca.org

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกนิสิตนักศึกษามีดังนี้

Community and Leadership

Research and Knowledge

Professional Development

Local Benefits

ISACA Journal

Career Centre

ISACA Student Groups (ISG)

Knowledge Center

Local Education

Online Professional Networking

Free Publication Downloads

Conferences and Training

Knowledge Center

Discount on Publications

Webinars

 

Free Download of COBIT

 

 


Connect

ท่านเป็นผู้หนึ่งหรือไม่ที่อยากมีอาชีพในสายงานด้าน IT มาร่วมเป็นสมาชิกของ ISACA ที่จะเปิดประตูไปสู่โอกาสงานอื่นๆเพิ่มเติมเช่นในด้าน  security, audit, assurance, risk, privacy, compliance และอื่นๆอีกมากมาย!

การเป็นสมาชิกจะช่วยให้ท่านได้รับข่าวสารความรู้ที่จะช่วยท่านพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวของท่านในสายงานอาชีพ ท่านจะได้รู้จักกับผู้คนอีกมากมายที่ทำงานอยู่สายงานอาชีพที่ท่านสนใจ อีกทั้งโอกาสการจ้างงานที่รอท่านอยู่

Learn

ISACA’s มีสมาชิกอยู่กว่า 86,000 ท่านซึ่งปฎิบัติงานอยู่ในตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศ ( Informationsystem auditors ) ที่ปรึกษา อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยสำหรับระบบสารสนเทศ หน่วยงานกำกับดูแล เจ้าหน้าที่และผู้บริหารหน่วยงานสารสนเทศ ผู้ตรวจสอบภายใน และอื่นๆ 

สมาชิกบางท่านอาจเพิ่งเริ่มเข้ามาในสายวิชาชีพนี้ในขณะที่บางท่านก็อาจมีประสบการณืการทำงานมาบ้างแล้ว พวกเขาเหล่านี้ทำงานอยู่ทั่วโลกใบแทบทุกประเภทธุรกิจ ความหลากหลายนี้ทำงานสมาชิกของ ISACA สามารถร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในวิชาชีพ


Grow

สมาชิกประเภทนิสิตนักศึกษา ช่วยให้โอกาสท่านที่จะก้าวหน้าในสายงานอาชีพที่คุณสนใจและเพิ่มคุณค่าของคุณในตำแหน่งงานที่เปิดรับอยู่


เงื่อนไขการสมัครสมาชิกนิสิตนักศึกษา

การสมัครสมาชิกแบบ student จะครบถ้วนสมบูรณ์ เมื่อท่านได้ส่งเอกสารหลักฐานเพื่อแสดงว่าท่านเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทแบบเต็มเวลาให้กับทาง ISACA โดยอาจเป็นเอกสารดังต่อไปนี้

–    หน้าจอ screen shot หรือสำเนาตารางเวลาเรียนของท่าน (เป็นภาษาอังกฤษ) ที่มีแสดงชื่อสถาบัน ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา วัน เวลา และจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปัจจุบัน  (a screen shot or a copy of your current class schedule with the name of the institution, name of the student, date and number of credit hours currently taking) หรือ

–    จดหมายรับรองจากทางฝ่ายทะเบียนของมหาวิทยาลัย (มีหัวจดหมายเป็นของสถาบัน) เป็นภาษาอังกฤษ ที่รับรองว่าในปัจจุบันท่านเป็นนักศึกษาของสถาบันแบบเต็มเวลา (Copy of a letter from the institution’s registrar on university letterhead specifying that the applicant is currently enrolled as a full-time student)

 

โดยท่านสามารถส่งเอกสารข้างต้น ผ่านทาง ไปรษณีย์ email หรือ fax ไปที่รายละเอียดด้านล่าง

 

ISACA

Attn: Membership Coordinator (Students)

1055 Paysphere Circle

Chicago, Illinois 60674 USA

 

Tel: +1.847.660.5600

Fax: +1.847.253.1652

Email:  students@isaca.org


ค่าธรรมเนียมสมาชิก

การสมัครสมาชิกแนะนำให้ทำแบบ online โดยมีค่าธรรมเนียมสมาชิก $25 (จ่ายชำระผ่านบัตรเครดิตบน website) โดยทาง Bangkok Chapter ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียม local chapter fee สำหรับสมาชิกนิสิตนักศึกษา 

สมาชิก Student มีสิทธิประโยชน์เทียบเท่าสมาชิกแบบผู้ประกอบวิชาชีพด้าน IT (สมาชิกปกติ)  ยกเว้นจะไม่ได้รับ Journal แบบเป็นรูปเล่มกระดาษส่งไปรษณีย์ไปให้ สมาชิกจะสามารถอ่าน Journal ได้ทาง online ผ่านทาง website ของ www.isaca.org


สิทธิ์ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการเป็นสมาชิกนิสิตนักศึกษา

การพัฒนาวิชาชีพ

 • Career Centre—เข้าไปโพสต์ résumés/CVs ที่ website ของ ISACA และขอให้ส่ง e-mail notification เมื่อมีการลงประกาศตำแหน่งงานว่างเข้ามาใหม่
 • CISACISMCGEIT and CRISC Certification—สิทธิ์รับส่วนลดเมื่อสมัครสอบและเอกสารเพื่อใช้เตรียมตัวสอบ
 • Conferences and Training—ส่วนลดในการเข้าร่วมงานสัมมนาต่างๆของ ISACA หรือของสมาคมอื่นที่มีข้อตกลงร่วมกับ ISACA 
 • Bookstore—ส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าจาก ISACA Bookstore ซึ่งรวมถึงหนังสือหรือบทความวิจัยต่างๆ
 • Webcasts and e-Symposia— เข้าชม e-Symposia ฟรีทุกเดือนซึ่งสามารถได้รับ Continuing Professional Education (CPE) 3 หน่วย
 • Local Education—ได้รับ CPE จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นโดย ISACA ภาคพื้นกรุงเทพฯ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้กับสมาชิกของภาคพื้น

งานวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ 

 • ISACA Journal—รับวารสาร ISACA Journal ทางอิเลคโทรนิคส์ 2 เดือนครั้ง
 • @ISACA—รับ membership newsletter เดือนละ 2 ครั้ง ทางอิเลคโทรนิคส์
 • Member-only Research—รับส่วนลดหรือยกเว้นค่าใช้จ่ายในบางกรณีสำหรับเอกสารทางวิชาการเช่น COBIT 4.1Val ITIT Assurance Guide: Using COBITImplementation Guide: Using COBIT and Val ITCOBIT Security Baseline and many others
 • Baseline access to COBIT Online
 • Knowledge Center—สิทธิ์ในการเข้าสู่ online database ที่มีมากกว่า 6,000 Internet-based knowledge references
 • Standards— เข้าถึง ISACA’s IS Auditing Standards และ  Internal Control Questionnaires and guidance ที่จะช่วยนำท่านไปสู่  best practices

เข้าสู่เครือข่ายของผู้ประกอบวิชาชีพ 

 • Discussion Forums—ร่วมแบ่งปัน คำแนะนำหรือขอคำแนะนำเกี่ยวกับหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิเช่น Sarbanes-Oxley, IT governance, COBIT และ  information security management.
 • Leadership—เป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรรมการของ ISACA ช่วยประพันธ์งานหรือช่วยเป็นบรรณาธิการ  ร่วมออกข้อสอบสำหรับวุฒิบัตร หรือ เป็นกรรมการของภาคพื่นกรุงเทพฯ.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ประโยชน์ของสมาชิกนิสิตนักศึกษา คลิก>>