keyboard_arrow_right
Loading Events

« สัมมนาและฝึกอบรมทั้งหมด

  • This event has passed.

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2562 (เฉพาะสมาชิกสมาคมฯ)

มิถุนายน 13 @ 1:00 pm - 5:00 pm

สมาคมฯ ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2561
โรงแรมแกรนด์ อโนมา ราชดำริ ห้องอโนมา 1 ชั้น 3
ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562

โดยมีกำหนดการดังนี้

13.00 – 13.30  ลงทะเบียน
13.30 – 13.45 นายกสมาคมฯ กล่าวเปิดการประชุม

13.45 – 14.45

 

การสัมมนาหัวข้อ “Introducing COBIT2019 –The leading framework for customising and right-sizing enterprise governance of IT” โดยผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการของสมาคมฯ
14.45 – 15.00  พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 – 17.00

 

 

 

 

 

 

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2562

โดยมีวาระการประชุมดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2561 และรับรองงบการเงินสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2561
2. คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ รายงานผลการดำเนินงานและกิจกรรม ของสมาคมฯ
3. ขอความเห็นชอบในการแก้ไขข้อบังคับของสมาคมฯ
4. เลือกตั้งกรรมการสมาคมฯ
5. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
6. อื่นๆ (ถ้ามี)

เนื่องจากกรรมการของสมาคมฯ จะสิ้นสุดวาระการทำงานในเดือนมิถุนายน 2562 นี้ ในการประชุมครั้งนี้จึงจะมีเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ สมาคมฯ ใคร่ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่าน เข้าร่วมเสนอชื่อเข้าร่วมทำงานเป็นกรรมการของสมาคมฯ โดยท่านสามารถเสนอชื่อของท่านเองหรือสมาชิกที่ท่านเห็นว่าเหมาะสม เข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการของสมาคมฯ สำหรับปี 2562-2564 ได้ทาง email: member@isaca-bangkok.org ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการของสมาคมฯ จะต้องเข้าประชุมใหญ่ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 นี้หรือมีหนังสือแสดงเจตนาว่าต้องการเข้ารับเลือกเป็นกรรมการของสมาคมฯ ส่งให้ประธานด้านสมาชิกของสมาคมฯ ทาง email: member@isaca-bangkok.org

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ทางสมาคมฯ ใคร่ขอความร่วมมือในการมอบฉันทะให้ผู้อื่น เข้าร่วมประชุมแทนโดย
1. ต้องการมอบฉันทะให้ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในใบมอบฉันทะแบบที่ 1 ที่แนบมาด้วยนี้ และให้ผู้รับมอบฉันทะนำมาแสดงในวันประชุม
2. ต้องการมอบฉันทะให้คุณเสาวนีย์ เสตเสถียร ประธานด้านสมาชิกของสมาคมฯ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในใบมอบฉันทะแบบที่ 2 ตามแนบ พร้อมกันนี้ ขอความกรุณาส่งใบมอบฉันทะทาง email ไปที่ member@isaca-bangkok.org ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 จะเป็นพระคุณยิ่ง ทั้งนี้เพื่อให้ครบองค์ประชุมและสามารถดำเนินการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ได้
สมาคมฯ ขอขอบคุณล่วงหน้าในความร่วมมือเป็นอย่างดีมา ณ ที่นี้

 

จดหมายเชิญประชุม                      Invitation letter to Annual General Meeting 1/2019

หนังสือมอบฉันทะ 

รายงานการประชุมใหญ่สามััญประจำปี ครั้งที่ 1/2561

งบการเงินของสมาคมฯ 31 ธันวาคม 2561                    Financial Statement as of 31 December 2018

ค่าธรรมเนียมหลักสูตร (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
ราคาปกติ
สมาชิก ISACA
สมาชิก IIA, ITSMF และองค์กรที่มีผู้สมัครตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป
บุคคลทั่วไป

รายละเอียดหลักสูตร

Date:
มิถุนายน 13
Time:
13 มิถุนายน FFFFF
CPE :
รายละเอียด:

สถานที่อบรม

โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ
99 Ratchadamri Rd, Khwaeng Lumphini, Khet Pathum Wan
Bangkok, Bangkok 10330 Thailand
Phone:
02 655 5555
Website:
https://www.arnoma.com/

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

ISACA BANGKOK
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ:
089-777-0900
Email:
conference@isaca-bangkok.org