keyboard_arrow_right
Loading Events
Find Events

Event Views Navigation

สัมมนาและฝึกอบรม

วันที่ ชื่อหลักสูตร รายละเอียด ลงทะเบียน CPE ระยะ สถานะหลักสูตร
22/09/2018 - 22/09/2018 CISA® mock exam ครั้งที่ 2/2018 คลิก » ลงทะเบียน » 0 1 วัน เปิด
23/09/2018 - 23/09/2018 CISM® Mock Exam ครั้งที่ 2/2018 คลิก » ลงทะเบียน » 0 1 วัน เปิด
29/09/2018 - 30/09/2018 CGEIT® Examination Preparation Mini Program ครั้งที่ 2/2018 คลิก » ลงทะเบียน » 0 2 วัน เปิด
06/10/2018 - 07/10/2018 CRISC™ Examination Preparation Mini Program ครั้งที่ 2/2018 คลิก » ลงทะเบียน » 0 2 วัน เปิด
06/10/2018 - 06/10/2018 Cybersecurity Guidance for Small and Medium-Sized Enterprise (B) 6 1 วัน ยกเลิก
18/10/2018 - 19/10/2018 Cybersecurity Fundamental (B) ครั้งที่ 2/2018 คลิก » ลงทะเบียน » 12 2 วัน เปิด
25/10/2018 - 25/10/2018 ทักษะสำหรับผู้บริหารงานตรวจสอบไอที (Soft Skill for IT Audit Leader) (A) 6 1 วัน ยกเลิก
08/11/2018 - 09/11/2018 การตรวจสอบการรักษามั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์ Cybersecurity for auditor (Prerequisite: Cybersecurity Fundamental) (I) เปิดลงทะเบียนวันที่
21/09/2018
12 2 วัน
14/11/2018 - 16/11/2018 COBIT® 5 for Risk (Prerequisite: COBIT® 5 for Management) (A) เปิดลงทะเบียนวันที่
14/09/2018
21 3 วัน
15/11/2018 - 16/11/2018 COBIT® 5 Process Assessment (Prerequisite: COBIT® 5 for Management) (A) 14 2 วัน ยกเลิก