keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2566 และ Protalk ในหัวข้อ “มาตรการจัดการภัยธุรกิจทางการเงิน และ พรก. ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี”
ไม่มีหมวดหมู่

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2566 และ Protalk ในหัวข้อ “มาตรการจัดการภัยธุรกิจทางการเงิน และ พรก. ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี”

เรียน สมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ ภาคพื้นกรุงเทพฯ ทุกท่าน

สมาคมฯ ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2566 ณ Victor Club ชั้น 7 อาคารสามย่านมิตรทาวน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 ระหว่าง เวลา 13.00 น. – 17.00 น. โดยมีกำหนดการตามเอกสารที่แนบมาด้วยลำดับที่ 1
หากท่านสามารถเข้าร่วมประชุมได้ ทางสมาคมฯ ใคร่ขอให้ท่านตอบกลับเพื่อยืนยันการร่วมประชุมภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ผ่านทางลิ้ง  https://forms.gle/UmRL93PSLBcgYxqK7

ในกรณีที่ท่านไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สมาคมฯ ใคร่ขอความร่วมมือดังนี้
1. มอบฉันทะให้สมาชิกท่านอื่นเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมโดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบที่ 1 และส่งทางอีเมล์กลับมาที่ member@isaca-bangkok.org ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2566
2. มอบฉันทะให้ คุณอาทิตย์ ไทรงาม เลขานุการสมาคมฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมโดยกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบที่ 2 และส่งทางอีเมล์กลับมาที่ member@isaca-bangkok.org ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2566
สมาคมฯ ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านสมาขิกมา ณ ที่นี่

ขอแสดงความนับถือ
ISACA-Bangkok Chapter Membership

 

จดหมายเชิญสมาชิก

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2566
และ Protalk ในหัวข้อ “มาตรการจัดการภัยธุรกิจทางการเงิน และ พรก. ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี”


เรียน สมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ ภาคพื้นกรุงเทพฯ
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2565
2. งบแสดงฐานะทางการเงิน สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565
3. หนังสือมอบฉันทะแบบที่ 1 และ 2
สมาคมฯ ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2566 ณ Victor Club ชั้น 7 อาคารสามย่านมิตรทาวน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 โดยมีกำหนดการดังนี้ เวลา รายละเอียด

 

เวลา รายละเอียด
13:00 – 13:30 ลงทะเบียน
13:30 – 13:35 นายกสมาคมฯ กล่าวเปิดการประชุม
13:35 – 14:45 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2566 โดยมีวาระการประชุมดังนี้
1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2566 และรับรองงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
2. คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ รายงานผลการดำเนินงานและกิจกรรมของสมาคมฯ
3. เลือกตั้งกรรมการสมาคมฯ
4. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
5. อื่นๆ (ถ้ามี)
14:45 – 15:00 พักรับประทานอาหารว่าง
15:00 – 16:00 Protalk ในหัวข้อ “มาตรการจัดการภัยธุรกิจทางการเงิน และ พรก. ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี”
16:00 – 17:00 เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

หากท่านสามารถเข้าร่วมประชุมได้ ทางสมาคมฯใคร่ขอให้ท่านตอบกลับอีเมล์ฉบับนี้เพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุมภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ทางสมาคมฯ จะได้จัดเตรียมสถานที่ให้เพียงพอต่อผู้เข้าร่วมประชุม
ในกรณีที่ท่านไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สมาคมฯ ใคร่ขอความร่วมมือดังนี้
1. มอบฉันทะให้สมาชิกท่านอื่นเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมโดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบที่ 1 และส่งกลับมาที่ประธานด้านสมาชิกของสมาคมฯ ทาง Email: member@isaca-bangkok.org ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2566
2. มอบฉันทะให้ คุณอาทิตย์ ไทรงาม เลขานุการสมาคมฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบที่ 2 และส่งกลับมาที่ประธานด้านสมาชิกของสมาคมฯ ทาง Email: member@isaca-bangkok.org ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2566
สมาคมฯ ขอขอบคุณท่านสมาชิกในความร่วมมือเป็นอย่างดีมา ณ โอกาสนี้

                                                                                                      ขอแสดงความนับถือ
                                                                                                (นางสาววรางคณา มุสิกะสังข์)
                                                                      นายกสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ ภาคพื้นกรุงเทพ

 

ISACAงบการเงิน 2566eng

ISACAงบการเงิน 2566ไทย

แบบฟอร์มมอบฉันทะ ISACA AGM 2566

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1-2565

หนังสือเชิญเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี ISACA 2566

 

3 Comments

 1. Ammarit Thongthua
  มิถุนายน 13, 2023 at 6:55 pm

  ขอเข้าร่วมประชุมสมาคมครับ

  • isaca-wp
   มิถุนายน 14, 2023 at 8:47 am

   รบกวนใส่ข้อมูลใน link ที่แนบใหม่ได้เลยครับ

 2. ทิพย์ประภาพ ติรวรเกียรติ
  มิถุนายน 22, 2023 at 1:49 am

  ขอเข้าร่วมประชุมค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *