keyboard_arrow_right
สมาชิกที่เพิ่งสำเร็จการศึกษา

สมาชิกที่เพิ่งสำเร็จการศึกษา

ISACA ต้องการมีส่วนช่วยให้ผู้ที่พึ่งสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษามาไม่ถึง 2 ปี สามารถเข้าเป็นสมาชิกของ ISACA และสามารถเข้าถึงเครือข่ายของผู้นำของแต่ละสาขาธุรกิจ ตลอดจนผู้ประกอบวิชาชีพด้านระบบสารสนเทศอื่นๆ 

สมาชิกภาพของผู้ที่พึ่งสำเร็จการศึกษานี้ จะช่วยให้ท่านสามารถนำหลักการพื้นฐานและความรู้พื้นฐานที่ได้ศึกษามา นำมาประยุกต์ใช้ปฏิบัติจริงในประสบการณ์การทำงาน ท่านจะได้รับประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิกของ ISACA อย่างเต็มที่เช่นเดียวกับสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพด้าน IT (สมาชิกปกติ) ในราคาเพียงครึ่งเดียว!

สมาชิกที่พึ่งจบการศึกษา

ผูเ้สมัครต้องเพิ่งจบการศึกษาจากสถาบันในระดับอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองไม่เกิน 2 ปี โดยจะต้องส่งหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ให้ตรวจสอบ

 • สำเนาใบปริญญา
 • สำเนาใบรับรองการศึกษา(unofficial transcript)  ที่มีระบุวันที่จบการศึกษา 
 • จดหมายจากสำนักทะเบียนของสถาบันการศึกษา โดยมีหัวจดหมายของสถาบันดังกล่าว ที่ระบุว่าท่านจบการศึกษาจากสถาบันมาไม่เกิน 2 ปี 

หมายเหตุ ผู้ที่เคยเป็นสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพด้าน IT มาแล้ว จะไม่สามารถสมัครเป็นสมาชิกประเภทนี้ได้

การสมัครสมาชิกที่พึ่งจบการศึกษาสามารถทำได้โดย

ทางออนไลน์

ทางออนไลน์  คลิก อย่างไรก็ดี การสมัครจะครบถ้วนสมบูรณ์ เมื่อท่านได้ส่งเอกสารหลักฐานให้กับทาง ISACA ทาง email หรือโทรสาร  อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 1. สำเนาใบปริญญา
 2. สำเนาใบรับรองการศึกษา(unofficial transcript)  ที่มีระบุวันที่จบการศึกษา 
 3. จดหมายจากสำนักทะเบียนของสถาบันการศึกษา โดยมีหัวจดหมายของสถาบันดังกล่าว ที่ระบุว่าท่านจบการศึกษาจากสถาบันมาไม่เกิน 2 ปี 

ทางการกรอกใบสมัคร

ท่านสามารถกรอกใบสมัคร Download ใบสมัคร แล้วส่งให้กับทาง ISACA พร้อมเอกสารหลักฐานเพื่อแสดงว่าท่านเพิ่งจบการศึกษา อย่างใดอย่างหนึ่งดังที่แสดงไว้ข้างต้น โดยสามารถส่งทาง email โทรสาร หรือไปรษณีย์

ท่านสามารถส่งเอกสารข้างต้น ผ่านทาง ไปรษณีย์ email หรือ fax ไปที่รายละเอียดด้านล่าง

ISACA

Attn: Membership Coordinator (Students)

1055 Paysphere Circle

Chicago, Illinois 60674 USA

Tel: +1.847.660.5600

Fax: +1.847.253.1652

Email:  recentgraduates@isaca.org

ค่าธรรมเนียมสมาชิก $68 ต่อปี สิ้นสุดทุกวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี (จ่ายชำระผ่านบัตรเครดิตบน website หรือระบุการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตในใบสมัคร) โดยได้รับยกเว้นค่าแรกเข้า นอกจากนี้ทาง Bangkok Chapter ยังได้ยกเว้นค่าธรรมเนียม local chapter fee สำหรับสมาชิกที่เพิ่งจบการศึกษาด้วย

สมาชิกที่พึ่งจบการศึกษามีสิทธิประโยชน์เทียบเท่าสมาชิกแบบผู้ประกอบวิชาชีพด้าน IT (สมาชิกปกติ)

การพัฒนาวิชาชีพ

 • Career Centre—เข้าไปโพสต์ résumés/CVs ที่ website ของ ISACA และขอให้ส่ง e-mail notification เมื่อมีการลงประกาศตำแหน่งงานว่างเข้ามาใหม่
 • CISA, CISM, CGEIT and CRISC Certification—สิทธิ์รับส่วนลดเมื่อสมัครสอบและเอกสารเพื่อใช้เตรียมตัวสอบ
 • Conferences and Training—ส่วนลดในการเข้าร่วมงานสัมมนาต่างๆของ ISACA หรือของสมาคมอื่นที่มีข้อตกลงร่วมกับ ISACA
 • Bookstore—ส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าจาก ISACA Bookstore ซึ่งรวมถึงหนังสือหรือบทความวิจัยต่างๆ
 • Webcasts and e-Symposia— เข้าชม e-Symposia ฟรีทุกเดือนซึ่งสามารถได้รับ Continuing Professional Education (CPE) 3 หน่วย
 • Local Education—ได้รับ CPE จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นโดย ISACA ภาคพื้นกรุงเทพฯ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้กับสมาชิกในภาคพื้นเดียวกัน
   

งานวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้

 • ISACA Journal—รับวารสาร ISACA Journal  2 เดือนครั้ง
 • @ISACA—รับ membership newsletter เดือนละ 2 ครั้ง ทางอิเลคโทรนิคส์
 • Member-only Research—รับส่วนลดหรือยกเว้นค่าใช้จ่ายในบางกรณีสำหรับเอกสารทางวิชาการเช่น COBIT 4.1, Val IT, IT Assurance Guide: Using COBIT, Implementation Guide: Using COBIT and Val IT, COBIT Security Baseline and many others
 • Baseline access to COBIT Online
 • Knowledge Center—สิทธิ์ในการเข้าสู่ online database ที่มีมากกว่า 6,000 Internet-based knowledge references
 • Standards— เข้าถึง ISACA's IS Auditing Standards และ  Internal Control Questionnaires and guidance ที่จะช่วยนำท่านไปสู่  best practices

เข้าสู่เครือข่ายของผู้ประกอบวิชาชีพ 

 • Discussion Forums—ร่วมแบ่งปัน คำแนะนำหรือขอคำแนะนำเกี่ยวกับหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิเช่น Sarbanes-Oxley, IT governance, COBIT และ  information security management.
 • Leadership—เป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรรมการของ ISACA ช่วยประพันธ์งานหรือช่วยเป็นบรรณาธิการ  ร่วมออกข้อสอบสำหรับวุฒิบัตร หรือ เป็นกรรมการของภาคพื้นกรุงเทพฯ.

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก สมัครสมาชิก