keyboard_arrow_right
vasana
ไม่มีหมวดหมู่

เชิญประชุมวิสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2565

เชิญประชุมวิสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2565

เรียน สมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ-ภาคพื้นกรุงเทพฯ 

เรื่อง การประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2565 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 และรายละเอียดหัวข้อ pro talk “Blockchain พลังบวก”

สิ่งที่ส่งมาด้วย
ข้อบังคับสมาคมภาษาไทยฉบับแก้ไข 2564

update รายละเอียดประชุมและ Pro talk topic

อ้างถึง หนังสือเชิญประชุมใหญ่วิสามัญข้างต้น วาระเรื่องข้อบังคับ (ByLaws) ที่ได้รับการอนุมัติจากสมาคม ISACA นั้น ทางสมาคมฯ ได้ดำเนินการแปลกฎข้อบังคับฉบับดังกล่าวเป็นภาษาไทย เรียบร้อยแล้ว แต่การแจ้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว ตามข้อบังคับของสมาคมฉบับปี 2554 หมวดที่ 6 ข้อ 38 กำหนดไว้ว่า “ข้อบังคับของสมาคมจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ก็โดยมติของที่ประชุมใหญ่เท่านั้น และองค์ประชุมใหญ่จะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด มติของที่ประชุมใหญ่ในการให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ จะต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด”

ทั้งนี้ จากฐานข้อมูลของสมาคม ISACA ณ วันที่ 18 มกราคม 2565 จำนวนสมาชิกของสมาคมมีทั้งสิ้น 712 ท่าน การจะจัดประชุมเพื่อแก้ข้อบังคับได้ต้องมีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 360 ท่าน ปัจจุบันมีสมาชิกแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 149 ท่าน สมาคม จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านสมาชิก ในการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมหรือมอบฉันทะ การจัดประชุมใหญ่วิสามัญที่จะจัดขึ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบ Zoom เป็นวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างเวลา 9:00-11:30 น. โดยมีกำหนดการดังนี้

 

  8:30 – 9:00 น.

ลงทะเบียนเข้าประชุมโดยระบบ Zoom ( Link การเข้าประชุม )

 9:00 – 10:00 น. 

เริ่มประชุมโดยมีวาระดังต่อไปนี้

1.      ชี้แจงข้อบังคับสมาคมภาษาไทยฉบับแก้ไข 2564

2.      รับรองข้อบังคับสมาคมภาษาไทยฉบับแก้ไข 2564

3.      รับรองกรรมการบริหารสมาคมตามตำแหน่ง ByLaws ฉบับใหม่

4.      อื่น ๆ (ถ้ามี)

10:00 – 10:15 น.

พัก

10:15 – 11:30 น.

Pro talk

หัวข้อ Blockchain พลังบวก

 

Khun Yarnvith Raksri

Managing Director of KUBIX Digital Asset, and Deputy Managing Director of Kasikorn Labs

 

 

สมาชิกจะได้รับ 1 CPE โดยสมาชิกต้องใช้ชื่อ สกุลจริงขณะ log in ผ่าน Zoom Meeting

 

 

สมาคมใคร่ขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกดังต่อไปนี้

  1. หากท่านแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 รบกวนท่านสมาชิกพิจารณาว่ากรณีเลื่อนประชุมวิสามัญเป็นวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ท่านยังสามารถร่วมประชุมได้หรือไม่

 

  • หากท่านสะดวกเข้าร่วมประชุม รบกวนตอบกลับโดยใช้ข้อความ ดังนี้

ข้าพเจ้า_______________สะดวกเข้าร่วมประชุมในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่าน Zoom meeting มายังอีเมล์ member@isaca-bangkok.org ทั้งนี้สิทธิในการได้รับของรางวัลยังเหมือนเดิม หากท่านเข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว

  • กรณีที่ท่านแจ้งเข้าร่วมประชุมวิสามัญ แต่ไม่ได้แสดงตัวเข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว สมาคมฯ ขอถือว่าท่านมอบฉันทะให้กับเลขานุการสมาคมเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนโดยอัตโนมัติ
  • หากท่านไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว รบกวนท่านสมาชิกแจ้งมอบฉันทะ มาทางอีเมล์ member@isaca-bangkok.org โดยใช้ข้อความดังนี้

ข้าพเจ้า ___________________________ มีความประสงค์มอบฉันทะให้เลขานุการสมาคม เข้าประชุมและออกเสียงแทน.ในการประชุมวิสามัญที่จะจัดขึ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 รวมถึงการจัดประชุมวิสามัญสำหรับการแก้ไขข้อบังคับในรอบถัดไป หากสมาคมฯ มีเหตุจำเป็นต้องเลื่อนวันประชุมวิสามัญออกไปอีกครั้ง  ทั้งนี้สิทธิในการได้รับของรางวัลยังเหมือนเดิม

  1. กรณีที่ท่านมอบฉันทะการเข้าประชุมวิสามัญให้กับกรรมการหรือเลขานุการสมาคมฯ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 นั้น ตามข้อความมอบฉันทะจะถือเสมือนท่านได้มอบฉันทะให้กับกรรมการหรือเลขานุการสมาคมในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 สมาคมฯ จะดำเนินการจัดส่งของรางวัลเพื่อแสดงความขอบคุณในความร่วมมือของท่าน 
  2. หากท่านยังไม่เคยแจ้งความประสงค์การเข้าร่วมประชุมหรือมอบฉันทะมายังสมาคม ท่านสามารถแจ้งความประสงค์มายังอีเมล์ member@isaca-bangkok.org
  • กรณีต้องการมอบฉันทะ กรุณาตอบกลับโดยใช้ข้อความว่า ข้าพเจ้า______________ขอมอบฉันทะให้เลขานุการสมาคม เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุมวิสามัญที่จะจัดขึ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 รวมถึงการจัดประชุมวิสามัญสำหรับการแก้ไขข้อบังคับในรอบถัดไป หากสมาคมฯ มีเหตุจำเป็นต้องเลื่อนวันประชุมวิสามัญออกไปอีกครั้ง

สมาคมฯ   จะดำเนินการจัดส่งของรางวัลเพื่อแสดงความขอบคุณในความร่วมมือของท่าน

  • กรณีต้องการเข้าร่วมประชุม กรุณาตอบกลับโดยใช้ข้อความว่า

                              ข้าพเจ้า_______________สะดวกเข้าร่วมประชุมในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565   

                               ผ่าน Zoom meeting

  • กรณีที่ท่านแจ้งเข้าร่วมประชุมวิสามัญ แต่ไม่ได้แสดงตัวเข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว สมาคมฯ ขอถือว่าท่านมอบฉันทะให้กับเลขานุการสมาคมในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนโดยอัตโนมัติ

ทางสมาคมฯ จะดำเนินการส่ง link การเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยระบบ Zoom, meeting ID, พร้อมรหัสผ่าน ให้กับสมาชิกที่มีความประสงค์เข้าร่วมประชุมเป็นลำดับถัดไป    

 

สมาคมฯ ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านสมาชิกมา ณ ที่นี้

 

ขอแสดงความนับถือ

(นางเสาวนีย์  เสตเสถียร)      

นายกสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ ภาคพื้นกรุงเทพฯ