keyboard_arrow_right
Loading Events
Find Events

Event Views Navigation

สัมมนาและฝึกอบรม (ปิดไปแล้ว)

วันที่ ชื่อหลักสูตร รายละเอียด ลงทะเบียน CPE ระยะ สถานะหลักสูตร
06/10/2018 - 06/10/2018 Cybersecurity Guidance for Small and Medium-Sized Enterprise (B) 6 1 วัน ยกเลิก
18/10/2018 - 19/10/2018 Cybersecurity Fundamental (B) ครั้งที่ 2/2018 คลิก » 12 2 วัน ปิด
25/10/2018 - 25/10/2018 ทักษะสำหรับผู้บริหารงานตรวจสอบไอที (Soft Skill for IT Audit Leader) (A) 6 1 วัน ยกเลิก
08/11/2018 - 09/11/2018 การตรวจสอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ Cybersecurity for auditor (Prerequisite: Cybersecurity Fundamental) (I) คลิก » 12 2 วัน ปิด
14/11/2018 - 16/11/2018 COBIT® 5 for Risk (Prerequisite: COBIT® 5 for Management) (A) คลิก » 21 3 วัน ปิด
15/11/2018 - 16/11/2018 COBIT® 5 Process Assessment (Prerequisite: COBIT® 5 for Management) (A) 14 2 วัน ยกเลิก
27/11/2018 - 28/11/2018 SAP Overview, Security and Risk Universe (B) ครั้งที่ 2/2018 คลิก » 12 2 วัน ปิด
12/12/2018 - 14/12/2018 Technical Auditing and Securing SAP (I) ครั้งที่ 2/2018 คลิก » 18 3 วัน ปิด
18/12/2018 - 18/12/2018 Cybersecurity Resilience Management (B) คลิก » 6 1 วัน ยกเลิก
19/12/2018 - 20/12/2018 Cybersecurity Resilience Implementation Workshop (I) 12 2 วัน ยกเลิก