keyboard_arrow_right
Loading Events
Find Events

Event Views Navigation

สัมมนาและฝึกอบรม (ปิดไปแล้ว)

วันที่ ชื่อหลักสูตร รายละเอียด ลงทะเบียน CPE ระยะ สถานะหลักสูตร
10/11/2020 - 12/11/2020 เตรียมเป็นผู้ตรวจสอบด้านไอทีมืออาชีพ ภาค 1 ครั้งที่ 3/2563 (CISA Examination Preparation Program – Part I) คลิก » 18 3 วัน ปิด
10/11/2020 - 18/11/2020 เตรียมเป็นผู้ตรวจสอบด้านไอทีมืออาชีพ ภาค 1+2 ครั้งที่ 3/2563 (CISA Examination Preparation Program – Part I+II) คลิก » 36 6 วัน ปิด
14/11/2020 - 15/11/2020 การตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยด้านไซเบอร์ ครั้งที่ 2/2020 (Cybersecurity for auditor) คลิก » 12 2 วัน ปิด
14/11/2020 - 14/11/2020 เทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับผู้ตรวจสอบ (Blockchain Technology for Auditors) คลิก » 6 1 วัน ปิด
16/11/2020 - 18/11/2020 เตรียมเป็นผู้ตรวจสอบด้านไอทีมืออาชีพ ภาค 2 ครั้งที่ 3/2563 (CISA Examination Preparation Program – Part II) คลิก » 18 3 วัน ปิด
21/11/2020 - 21/11/2020 เตรียมเป็นผู้ตรวจสอบด้านไอทีมืออาชีพ ภาค 3 ครั้งที่ 3/2563 (CISA Examination Preparation Program – Part III) คลิก » 0 1 วัน ปิด
24/11/2020 - 25/11/2020 SAP Overview, Security and Risk Universe (B) คลิก » 12 2 วัน ปิด
01/12/2020 - 03/12/2020 Technical Auditing and Securing SAP (I) คลิก » 18 3 วัน ปิด
29/01/2021 - 29/01/2021 Director’s Briefing – Governing in Tomorrow’s World คลิก » 1 วัน ปิด
04/03/2021 - 06/03/2021 หลักสูตรผู้บริหารการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศมืออาชีพ (Certified Information Security Manager Preparation Program) คลิก » 18 3 วัน ปิด