keyboard_arrow_right
Loading Events

Past Events

Events Search and Views Navigation

Event Views Navigation

ลำดับ วันที่เริ่มและสิ้นสุดของหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ลงทะเบียนออนไลน์ จำนวน CPE จำนวนวัน สถานะหลักสูตร
1 23/05/2023 - 26/05/2023 หลักสูตร เตรียมพร้อมสู่ผู้บริหารการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศมืออาชีพ CISM® Examination Preparation Program ครั้งที่ 1/2566 23 – 26 พฤษภาคม 2566 รายละเอียดของหลักสูตร ลงทะเบียน 24 4 วัน ปิด
2 27/11/2023 - 28/11/2023 การตรวจสอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ Cybersecurity for Auditors รายละเอียดของหลักสูตร ลงทะเบียน 12 2 วัน ปิด
3 06/12/2023 - 08/12/2023 COBIT®2019 Foundation ครั้งที่ 1/2023 รายละเอียดของหลักสูตร ลงทะเบียน 18 3 วัน ปิด
4 13/12/2023 - 15/12/2023 CISA Examination Preparation Program – Part 1 เตรียมเป็นผู้ตรวจสอบด้านไอทีมืออาชีพ ครั้งที่ 2/2566 ภาค 1 รายละเอียดของหลักสูตร ลงทะเบียน 18 3 วัน ปิด
5 13/12/2023 - 15/12/2023 CISA Examination Preparation Program Part 1+2 เตรียมเป็นผู้ตรวจสอบด้านไอทีมืออาชีพ ครั้งที่ 2/2566 ภาค 1+2 รายละเอียดของหลักสูตร ลงทะเบียน 36 6 วัน ปิด
6 21/12/2023 - 23/12/2023 CISA Examination Preparation Program Part 2 เตรียมเป็นผู้ตรวจสอบด้านไอทีมืออาชีพ ครั้งที่ 2/2566 ภาค 2 รายละเอียดของหลักสูตร ลงทะเบียน 18 3 วัน ปิด
7 24/12/2023 - 24/12/2023 CISA Examination Preparation Program Part 3 เตรียมเป็นผู้ตรวจสอบด้านไอทีมืออาชีพ ครั้งที่ 2/2566 ภาค 3 รายละเอียดของหลักสูตร ลงทะเบียน 1 วัน ปิด
8 24/01/2024 - 26/01/2024 CRISC®CERTIFIED IN RISK AND INFORMATION SYSTEMS CONTROL PROGRAM หลักสูตรผู้บริหารความเสี่ยงด้านไอทีมืออาชีพ รายละเอียดของหลักสูตร ลงทะเบียน 18 3 วัน ปิด
9 27/01/2024 - 27/01/2024 CRISC® Mock Exam รายละเอียดของหลักสูตร ลงทะเบียน 1 วัน ปิด
10 31/01/2024 - 02/02/2024 ผู้บริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศมืออาชีพ ครั้งที่ 1/2567 Certified Information Security Manager Program รายละเอียดของหลักสูตร ลงทะเบียน 18 3 วัน ปิด
+ Export Events