keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right
เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2565
ไม่มีหมวดหมู่

เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2565

 

เรียน สมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ ภาคพื้นกรุงเทพฯ ทุกท่าน

 

          สมาคมฯ ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2565 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบ Zoom ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 ระหว่าง เวลา 9.00 น. – 11.30 น. โดยมีกำหนดการดังนี้

กำหนดการ

08:30 – 09:00 น.      ลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านทาง Zoom

09:00 – 10:30 น.      เริ่มประชุมโดยมีวาระดังต่อไปนี้

                               1. เรื่องที่แจ้งให้ทราบ

                               2. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2564 และรับรองงบการเงินสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2564

                               3. รายงานผลการดำเนินงาน และ กิจกรรมของสมาคมฯ

                               4. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสมาคม

                               5. อื่นๆ (ถ้ามี)

10:30 – 11:30 น.      Protalk หัวข้อ PDPA: ทําแค่ไหนถึงจะพอ โดย คุณกําพล ศรธนะรัตน์ ทีปรึกษาด้าน Digital Transformation

                              และเจ้าหน้าท่ี่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาชิกจะ

                              ได้รับ 1 CPE โดยสมาขิกต้องใช้ช่ือ สกุลจริงขณะ log in ผ่าน Zoom Meeting

          หากท่านสามารถเข้าร่วมประชุมได้ ทางสมาคมฯ ใคร่ขอให้ท่านตอบกลับเพื่อยืนยันการร่วมประชุมภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2565 ทางสมาคมฯ จะได้ส่ง link การเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบ Zoon, meeting ID, พร้อมรหัสผ่าน ให้ท่านทางอีเมล์ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าร่วมประชุม

              ในกรณีที่ท่านไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สมาคมฯ ใคร่ขอความร่วมมือดังนี้

                   1. มอบฉันทะให้สมาชิกท่านอื่นเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมโดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบที่ 1 และส่งทางอีเมล์กลับมาที่ member@isaca-bangkok.org ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2565

                   2. มอบฉันทะให้ คุณอาทิตย์ ไทรงาม เลขานุการสมาคมฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมโดยกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบที่ 2 และส่งทางอีเมล์กลับมาที่ member@isaca-bangkok.org ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2565

              สมาคมฯ ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านสมาขิกมา ณ ท่ีน้ี ขอแสดงความนับถือ(นางเสาวนีย์ เสตเสถียร)

นายกสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุม

ระบสารสนเทศ-ภาคพื้นกรุงเทพฯ

Download หนังสือมอบฉันทะ

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *